Adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
az Élelmiszerklub Alapítvány internetes szolgáltatásaihoz

Az Élelmiszerklub Közhasznú Alapítvány mint adatkezelő  (továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett az adatvédelem felé, és ennek érdekében kötelezettséget vállal a vonatkozó Európai Uniós és magyar jogszabályi rendelkezések betartására.

A fentiek alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: Infotörvény) és AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE - A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR) az alábbi Adatkezelési tájékoztatót teszi közzé.

Az Élelmiszerklub Közhasznú Alapítvány fenntartja a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.

A GDPR 12. és 13. cikkében rögzített kötelezettségnek eleget téve, az Élelmiszerklub a következőkről tájékoztatja személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

I. Az Adatkezelő neve, székhelye és internetes tevékenysége

Adatkezelő neve: Élelmiszerklub Közhasznú Alapítvány
Székhelye: 1191 Budapest, Rákóczi utca 33.
Bírósági bejegyzés: 2010. május 27.
Eljárt bíróság: Fővárosi Bíróság
Határozat száma: 11.Pk.61.186/2009/2.
Megyei nyilvántartási szám: (új) 01-01-0011067
Megyei nyilvántartási szám: (régi) 11067/2010
Országos nyilvántartásbeli azonosító: 1419/2010
Közhasznú jogállás megszerzésének időpontja: 2010.05.27.
Adószáma: 18031319-2-43
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-62056/2013
EU átláthatósági nyilvántartásbeli azonosító szám: 176571528212-12
Email: sarkozy[kukac]elelmiszerklub.hu

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya az alábbi címeken elérhető honlapokhoz (a továbbiakban: honlapok) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.
www.elelmiszerklub.hu
www.sajtkeszitok.hu
szabalyok.sajtkeszitok.hu
tudastar.elelmiszer-gazdasag.hu
jogszabalyok.elelmiszer-gazdasag.hu
hirek.elelmiszer-gazdasag.hu

II. A kezelt adatok fajtái és forrása

1. A honlapok használata során történő adatkezelés (cookie, süti)

A testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében Adatkezelő a felhasználó eszközein kis adatállományt, ún. cookie-t (süti) helyez el.

A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett honlap küld el a felhasználó böngészőjébe. Segítségével a honlap megjegyzi a felhasználó látogatásával kapcsolatos információkat, például a használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ami által gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb a honlap használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne.

Az Adatkezelő honlapjain jelenleg az alábbi típusú süti található:
A Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatás, amelynek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a honlap használatát, látogatottságát elemezze. A Google sütik használatáról és a Google Analytics adatkezeléséről információkat az alábbi honlapoldalon talál: www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

Amennyiben a felhasználó nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat.

2. A honlapokra felkerült bejegyzésekről kért email értesítés során történő adatkezelés

A felhasználóra vonatkozó személyes adatok közvetlenül a felhasználótól kerülnek felvételre.

Az email értesítésre történő feliratkozás során az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:
email cím

3. A honlapokon meghirdetett eseményekre vagy zárt felületen elérhető anyagok elérésére való online jelentkezés során történő adatkezelés 

A jelentkezőre vonatkozó személyes adatok közvetlenül a jelentkezőtől kerülnek felvételre.

A honlapokon meghirdetett eseményekre való online jelentkezés során az alábbi személyes adatok kezelésére kerülhet sor:
név
telefonszám
email cím
lakcím vagy település
születési dátum
angol nyelvtudás
végzettség
foglalkozás
őstermelői igazolvány száma
egyéni vállalkozó nyilvántartás száma
kistermelői engedély száma
FELIR azonosító

Amennyiben felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy érdeklődésére számot tartó információk megosztása céljából emailben közvetlenül megkeresve felhívást küldjünk, akkor az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:
név
email-cím

4. A honlapokon meghirdetett önkéntest kereső felhívásra való online jelentkezés során történő adatkezelés 

A jelentkezőre vonatkozó személyes adatok közvetlenül a jelentkezőtől kerülnek felvételre.

A honlapokon meghirdetett önkéntest kereső felhívásra való online jelentkezés során az alábbi személyes adatok kezelésére kerülhet sor:
vezetéknév
keresztnév
email cím
telefonszám
Skype név
lakóhely (település)

III. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

1. Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

2. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4. Az Adatkezelő a 18. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

5. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik félnek át nem adja. Amennyiben egyedi esetekben szükségessé válhat adat harmadik fél részére történő átadása, akkor az ok és a cél megjelölésével az Adatkezelő a felhasználót emailben előzetesen megkeresi írásban történő kivételes hozzájárulását kérve.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.

6. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett felhasználót értesíti.

7. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

8. Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.);
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete.

IV. Az adatkezelés jogalapja

1. A felhasználó személyes adatainak fentiek szerinti kezelését az Adatkezelő a felhasználó mint érintett önkéntes, tájékozott hozzájárulása alapján kezeli.

II.2. pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat --- Jogalap
 • email-cím --- hozzájárulás
II.3. pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat --- Jogalap
 • név --- hozzájárulás
 • telefonszám --- hozzájárulás
 • email cím --- hozzájárulás
 • lakcím --- hozzájárulás
 • születési dátum --- hozzájárulás
 • angol nyelvtudás --- hozzájárulás
 • végzettség --- hozzájárulás
 • foglalkozás --- hozzájárulás
 • őstermelői igazolvány száma --- hozzájárulás
 • egyéni vállalkozó nyilvántartás száma --- hozzájárulás
 • kistermelői engedély száma --- hozzájárulás
 • FELIR azonosító --- hozzájárulás
II.4. pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat --- Jogalap
 • vezetéknév --- hozzájárulás
 • keresztnév --- hozzájárulás
 • email cím --- hozzájárulás
 • telefonszám --- hozzájárulás
 • Skype név --- hozzájárulás
 • lakóhely (település) --- hozzájárulás
Az Adatkezelő felhívja a figyelmét, hogy amennyiben a felhasználó nem bocsát a rendelkezésére olyan adatot, amely az értesítéshez vagy a jelentkezéshez szükséges, akkor lehetséges, hogy az Adatkezelő nem tudja a jelentkezést elfogadni.

2. A felhasználó önként lép kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrál, önként jelentkezik. Az Adatkezelő a felhasználó hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

3. A felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor emailben visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5. Bármely felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. telefonszám, lakcím, stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe a nyújtott szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

6. Az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

V. Az adatkezelés célja

1. Az Adatkezelő által működtetett honlapok célja, hogy elősegítsék az Élelmiszerklub Alapítvány küldetésének megvalósulását, hozzájáruljanak a tudásmegosztáshoz és a közösségépítéshez.

2. Az Adatkezelő a II.1. pontban megjelölt sütiket a honlapok hatékonyságának növelése érdekében kezeli.

3. Az Adatkezelő által a II.2. pontban felsorolt személyes adatok kezelésének a célja a felhasználó értesítése a honlapra felkerült új bejegyzésekről.

4. Az Adatkezelő által a II.3. pontban felsorolt személyes adatok kezelésének a célja a felhasználónak meghirdetett eseményre vagy zárt felületen elérhető anyagok elérésére való jelentkezése.

5. Az Adatkezelő által a II.4. pontban felsorolt személyes adatok kezelésének a célja a felhasználónak meghirdetett önkéntes munkára való jelentkezése.

VI. Az adatok forrása

1. Az Adatkezelő az V. pontban felsorolt célokra a felhasználók által megadott személyes adatokat maga kezeli.

2. Az adatok megadása a felhasználó által történik. A felhasználó a II. pontban felsorolt adatokat adja meg.

3. Amennyiben a felhasználó az Adatkezelő által szervezett programon jelentkezik és megadja adatait, az adott jelentkezési lap tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

VII. Technikai adatok és cookie-k kezelése

1. Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

2. A cookie-k lehetővé teszik a honlap számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt mint a honlap üzemeltetőjét segítik a honlap optimalizálásában, abban, hogy a honlap szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki.

A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új honlapoldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt
3. Amennyiben a honlapon az Adatkezelő külső digitális szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a honlapok, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

4. A felhasználó beállíthatja keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző Opciók vagy Beállítások menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a honlap működése nem teljes értékű.

VIII. Azok a személyek, akik az adatokat megismerhetik, és a személyes adatok feldolgozása, felhasználása

1. A felhasználó személyes adatai hozzáférhetők és megismerhetők az Adatkezelő vezetője részére.

2. Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi internetes technikai szolgáltatókat veszi igénybe:

Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok (Feedburner hírlevél-szolgáltatás, Google Drive adattárolás, Google Analytics aggregált adatelemzés)

The Rocket Science Group, Atlanta, Georgia, Egyesült Államok (MailChimp email-küldés)

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy kizárólag olyan internetes technikai szolgáltatókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek velő megfelelésére és a felhasználó jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

3. A felhasználók személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra kerülhetnek, anonimizált módon.

4. Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználó személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5. A felhasználó személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadásra kerülhetnek a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára.

6. Az Adatkezelő a felhasználó személyes adatait harmadik országba nem továbbítja. Amennyiben egyedi esetekben szükségessé válhat adat harmadik országba történtő továbbításra, akkor az ok és a cél megjelölésével az Adatkezelő a felhasználót emailben előzetesen megkeresi kivételes hozzájárulását kérve.

IX. Az adatkezelés (tárolás) időtartama

1. Az Adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében visszavonásig kezeli. Ebben az esetben felhasználó bármikor jogosult ezen hozzájárulását visszavonni és adatainak törlését kérni.

2. Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat Adatkezelő a jogszabály által előirt ideig kezeli.

X. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. A felhasználót az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

A felhasználó hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

A felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok megváltoztak vagy már nem aktuálisak. 

A felhasználó kérheti adatkezelésének korlátozását. 

A felhasználó kérheti személyes adatainak törlését. 
A törléshez való jog nem alkalmazandó a GDPR által előírt esetekben.

A felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

XI. Jogorvoslatok

1. A felhasználó fenti jogainak megsértése esetén felhasználó jogosult jogorvoslatért fordulni az Adatkezelőhöz az I. pontban megjelölt elérhetőségeken.

2. Az Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

3. A felhasználó fenti jogainak megsértése esetén felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22./c, telefonszám: 06 1 391-1400 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.

4. Jogsérelem esetén felhasználó jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést illetve sérelemdíjat követelni.

2018. május 24.


Nincsenek megjegyzések:

Azonnali RSS-értesítőre feliratkozás

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja be e-mail címét:

Kulcsszavak

1% (3) 16 (1) 2015 (34) 2016 (17) 2017 (12) 2018 (10) AKI (2) állítás (1) Almenland (1) Almo (1) AMA-Biosiegel (1) AMA-Gütesiegel (1) ásványvíz (1) Austria Gütezeichen (1) Ausztria (13) Bali Tibor (1) Baromfi Termék Tanács (1) Bartyik Tünde (1) Beck László (1) Bereczki Attila (1) beszámoló (31) BGF (1) Bial Tibor (1) bio (3) Bio Austria (1) blogbejegyzés (22) Bormarketing Műhely (1) BOS (1) CzechTrade (1) Csehország (3) csomagolás (1) Dánia (1) Dörnyei Otília (1) Dr. Becsky-Balku Orsolya (2) Dr. Dóczy Katalin (1) Dr. Fülöp Zsuzsanna (2) Dr. Kocsis Márton (1) Dr. Loncsár Krisztina (1) Éder Tamás (1) ÉFOSZ (1) élelmiszer (117) élelmiszeripar (2) Élelmiszerklub Alapítvány (80) Élelmiszerklub Délelőtt (26) előadás (61) Erasmus+ (67) értékesítés (15) EU (38) EU Fórum (6) EVS (1) felmérés (3) fenntarthatóság (5) fiatalok (29) fogyasztóvédelem (2) Földi Péter (1) Franciaország (2) gasztronómia (2) Genuss Region (1) Genussland (1) GfK (2) GKI (1) Gutes vom Bauernhof (1) GVH (3) gyakornok (2) Gyaraky Zoltán (3) gyártmánylap (1) gyümölcs (2) hagyomány (1) helyi (1) hírek (4) hogyan (1) Hogyan készítsük (1) Horvátország (1) hungarikum (1) húsvét (1) I. műhely (3) II. műhely (7) III. műhely (6) innováció (2) Intersnack (1) IV. műhely (6) IX. műhely (4) jelölés (7) jog (3) jogszabályok (13) Juhász Anikó (1) K+F Konzervkutató (1) kampány (1) Kaposvári Egyetem (2) képzés (4) kérdőív (1) kereskedelem (11) kézműves (3) kiállítás (3) kistermelő (22) kommunikáció (3) Kovács Krisztina (7) Köcse Ildikó (1) közétkeztetés (1) Kujáni Katalin (1) kutatások (3) Lengyelország (4) Lettország (1) Lukács László (1) Macedónia (1) magyar (18) Marcin Sowa (2) marha (1) márka (16) marketing (18) Medián (1) mezőgazdaság (9) MgSzH (1) Műhely (47) Nagy-Britannia (1) NÉBIH (8) Németország (1) NFH (3) nrc (1) olasz (1) Olaszlország (1) Olaszország (9) OTP (1) OVUM (1) ökológia (1) önkéntes (1) őstermelő (3) pályázat (32) paradicsom (1) Pászti Balázs (7) pazarlás (1) pénzügy (3) piackutatás (1) Polereczki Zsolt (1) Portugália (7) regionalitás (11) rendezvény (11) rendezvényszervezés (1) Rigler Zsolt (1) Románia (4) rövid ellátási lánc (3) sajt (3) Sárközy Ildikó (8) Serfőző Lili (1) sertés (1) Solti Csilla (1) Spanyolország (9) Steirisches Vulkanland (1) SUS (1) Svédország (3) Szabados Andrea (2) Szabó Gábor (1) Szegedyné Fricz Ágnes (9) Szente Viktória (1) Szerbia (6) Szlovákia (5) Szlovénia (2) Szöllősi Réka (1) találkozó (47) tanácsadás (1) tanulmányok (2) tápanyag (1) tápérték (2) Tej Terméktanács (1) Tesco (1) tojás (1) Tóth Ferenc (4) Törökország (9) tréning (14) útmutató (3) üzleti terv (1) V. műhely (8) vállalkozás (13) védjegy (12) versenyjog (1) versenyképesség (3) vezetés (5) VI. műhely (5) vidékfejlesztés (1) VII. műhely (3) VIII. műhely (4) Visegrádi (1) VM (10) zöldség (1)

Élelmiszerklub Blog Archívum